Ping River in Langson province in the north of Vietnam

Đăng ngày: October 5, 2020

Flower in Ping river | Sông Kỳ Cùng | Lạng Sơn Sông Kỳ Cùng tên quốc tế là Ping River bắt nguồn từ Trung Quốc có một đoạn chạy qua địa phận Việt Nam đó là Lạng Sơn và Cao Bằng và chảy về Trung Quốc. Phần chảy qua Việt Nam cũng là những đoạn sông đẹp. Đặc biệt chảy qua thành phố Lạng Sơn, hai bờ sông được kè rất đẹp. —————– #pingriver#chinavietnamsongkycung#songkycung